Resevillkor

Allmänna

För paketresor (punkt 1-9)
För korttidshyra av bostad i utlandet (punkt 1-11)

Konsumentverket, å ena sidan, och Föreningen Svenska Bilresearrangörer, å andra sidan, har träffat följande överenskommelse att gälla fr.o.m. 1995-01-01.
Vid korttidsuthyrning av bostad i utlandet som inte är förenad med annat åtagande från uthyrarens, ombudets eller återförsäljaren:

I dessa fall gäller inte
- Lag om paketresor
- Resegarantilagen

I avtalet tillämpas följande definitioner:
Ankomstdag: hyresperiodens första dag = tillträdesdagen

Avresedag: hyresperiodens sista dag

Avtal: den överenskommelse om en uthyrning som träffas mellan å ena sidan hyresgästen och å andra sidan uthyraren och återförsäljaren eller en av dessa.

Hyresgäst: den som själv eller genom någon annan bokar ett hyresobjekt

Hyresobjekt: bostad i utlandet. Bostad kan här t.ex. vara lägenhet, bungalow, eller campingstuga.

Ombud: person som har uthyrarens uppdrag att företräda denne.

Uthyrare: den som annat än tillfälligtvis säljer eller marknadsför uthyrning direkt eller genom återförsäljare.

Uthyrning: korttidsuthyrning under högst tre månader.

Återförsäljare: den som säljer eller marknadsför uthyrning som anordnas av någon annan såsom uthyrare.

/1. Marknadsföring av korttidshyra i utlandet
/1. Marknadsföring av korttidshyra i utlandet

/1.1 Kataloger och broschyrer som tillhandahålls hyresgästen skall innehålla tydlig och begriplig information om priset och tillkommande kostnader samt i förekommande fall om resmålet, hyres-objektet, inresebestämmelser, betalningsvillkor samt från vilken tid bostaden disponeras.

/1.2 Innan ett avtal sluts skall hyresgästen på lämpligt sätt informeras om sådana hälsobestämmelser, som blir tillämpliga på platsen för hyresobjektet samt i den mån det har betydelse
för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vidare har Konsumentverket/KO och Nätverket Svensk Turism träffat en överenskommelse om Allmänna villkor för paketresor med i huvudsak samma lydelse som de ovan nämnda villkoren för korttidshyra. Nedan anges villkoren före/tillsammans med dem som gäller för korttidshyra.

1. Avtalet för paketresa
/2.Avtalet för korttidshyra av bostad i utlandet

1/2.1 Arrangören/Uthyraren ansvarar gentemot resenären/hyresgästen för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören/uthyraren. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären/hyresgästen på samma sätt som arrangören/uthyraren.

1/2.2 Uppgifter i arrangörens/uthyrarens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör/uthyrare får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären/hyresgästen tydligt informeras om ändringarna.

1/2.3 Arrangören/uthyraren skall hålla resenären/hyresgästen underrättad om frågor av betydelse för resenären/hyresgästen som sammanhänger med avtalet.

1.4/ Anslutningsresa ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5/2.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören/uthyraren skriftligen har bekräftat resenärens/hyresgästens beställning och resenären/hyresgästen inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens/uthyrarens anvisningar. Arrangören/Uthyraren skall bekräfta resenärens/hyresgästens beställning utan dröjsmål.

/2.5 I avtalet skall finnas uppgift om priset och de tillkommande kostnader, som hyresgästen kan komma att drabbas av vid ankomsten till hyresobjektet såsom kostnader för el, städning, vatten etc.

/2.6 När hyresgästen erlagt full betalning för hyresobjektet skall han från uthyraren erhålla uppgift från vilken tid hyresobjektet är tillgängligt och var han skall erhålla nyckel till det. Vidare skall hyresgästen erhålla skriftlig uppgift om till vem, namn och adress, han skall kunna framföra eventuella klagomål på hyresobjektet.

2. Betalning av priset på resan
/3. Betalning av hyran

(Se särskilda villkor)

2/3.1 Resenären/Hyresgästen skall betala resans pris/hyran senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2/3.2 Arrangören/Uthyraren får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan/ankomsten, om inte annat särskilt överenskommits.

2/3.3 Arrangören/Uthyraren får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Denna får vara högst 20 % av det totala hyresbeloppet exkl. ev. avbeställningsskydd dock högst 500kr/vecka.

2/3.4 Om resenären/hyresgästen inte betalar resans pris/hyran i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt och hos uthyraren anses avbeställning gjord och avbeställningsreglerna under punkt 4 skall då tillämpas.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan
/4. Hyresgästens avbeställningsrätt (Se särskilda villkor)

3/4.1 Resenären/Hyresgästen har rätt att avbeställa resan enligt följande.

3/4.1.1 Om avbeställningen sker tidigare än 30 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad motsvarande 5% av resans pris/hyreskostnaden, dock lägst 200 kronor.

3/4.1.2 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 14 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 15% av resans pris. Om avbeställning av ett hyresobjekt sker senare än 30 dagar före ankomst skall hela hyreskostnaden betalas. En förutsättning för detta är att uthyraren inte kan hyra ut hyres-objektet till annan. Efter avbeställning av hyresobjekt skall uthyraren skriftligen bekräfta avbokningen.

3/4.1.3 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 24 timmar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 50% av resans pris.

3/4.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris med avdrag för eventuell reseskatt.

3/4.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) eller delar därav gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan.

3/4.2 Om resenären/hyresgästen träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären/hyresgästen i fall som anges i punkt 3/4.2.1-3/4.2.3 rätt att avbeställa resan/hyresobjektet utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens/uthyrarens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får uppgå till 5% av resans pris dock högst 200 kronor. Vad resenären/hyresgästen erlagt för avbeställningsskyddet skall inte återbetalas. (Se särskilda villkor).

3/4.2.1 Om resenären/hyresgästen eller dennes make/maka/sambo, resenärens/hyresgästens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären/hyresgästen gemensamt beställt resan/hyresobjektet före avresan/ankomstdagen men efter det att avtalet blivit bindande för resenären/hyresgästen enligt punkt 1/2.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären/hyresgästen inte rimligen kan genomföra resan/utnyttja hyresobjektet.

3/4.2.2 Om en annan händelse drabbar resenären/hyresgästen efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1/2.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären/hyresgästen att det inte är rimligt att kräva att resenären/hyresgästen skall genomföra resan/inte kan utnyttja hyresobjektet. Resenären/hyresgästen skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan/hyresobjektet beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i egen bostad.

3/4.2.3 Om person med vilken resenären/hyresgästen gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3/4.2.1 eller 3/4.2.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan/stå fast vid uthyrningen utan den andra personens sällskap.

4/3.2.4 Resenär/Hyresgäst som bokat gemensam inkvartering/
hyresobjekt med person som avbeställt resan/sin del med stöd av punkterna 3/4.2.1-3/4.2.3 skall erhålla inkvartering/hyresobjekt av samma standard om möjligt som enligt avtalet eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer/hyresgäster i sällskapet. Kvarstående resenärer/hyresgäster skall vara berättigade att mot erläggande av det av arrangören/uthyraren uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade inkvarteringsalternativet. Vid paketresor med buss, båt, tåg eller reguljärt flyg skall resenären i fall som ovan angivits i denna punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall utgå vid inkvartering med högre standard, t ex enkelrum istället för dubbelrum.

3/4.2.5 Resenären/Hyresgästen skall avbeställa resan/hyresobjektet så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

/4.2.6 Hyresgäst, som bokat gemensamt hyresobjekt med person som avbeställt sin del med stöd av punkt 4.2.2 - 4.2.5 skall om möjligt erhålla hyresobjekt av samma standard som enligt avtalet. Det nya hyresobjektet skall vara storleksmässigt anpassat till det kvarstående antalet hyresgäster. Om möjlighet till ersättningsbostad ej finns skall kvarstående hyresgäster vara berättigade att mot erläggande av det av uthyraren uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade hyresobjektet.

/4.2.7 Hyresgästen skall avbeställa hyresobjektet så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledningen uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och i förekommande fall släktskapsintyg.

/4.2.8 Efter avbeställning skall uthyraren skriftligen bekräfta avbokningen och det belopp som hyresgästen har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål.

3.3/ Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingar.

3.4/ Efter avbeställning skall belopp som resenären/hyresgästen har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål.

3.5/ Vid ändring eller avbeställning av anslutning eller inkvarteringsalternativ (hotell eller rumstyp) vid paketresa senare än 30 dagar före avresa debiteras 100 kronor i expeditionsavgift.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet
/5. Hyresgästens rätt att överlåta avtalet

4/5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt. Hyresgästen får sätta annan i sitt ställe, om inte uthyraren har särskilda skäl att vägra godta den nye hyresgästen. Uthyraren skall ha rätt att begära att hyresgästen meddelar sådan ändring före ankomstdagen.

4/5.2 När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren/den nye hyresgästen solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan/hyran och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan
/6. Uthyrarens ändringar vid hyresgästens ankomst eller under hyrestiden (Se särskilda villkor)

5/6.1 Arrangörens/Uthyrarens rätt att ändra avtalsvillkoren

Arrangören/Uthyraren får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas.

5/6.2 Resenärens/Hyresgästens rätt att frånträda avtalet

Resenären får frånträda avtalet, om arrangören/uthyraren förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. Resenären/Hyresgästen får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören/uthyraren avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären/hyresgästen snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären/Hyresgästen skall inom skälig tid meddela arrangören/uthyraren eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5/6.3 Resenärens/Hyresgästens rätt till ersättningsresa/ersättningsobjekt

Frånträder resenären/hyresgästen avtalet enligt 5/6.2 har han rätt till annan paketresa/hyresobjekt som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören/uthyraren eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären/hyresgästen godtar en sämre ersättningsresa/hyresobjekt har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären/hyresgästen från sin rätt till ersättningsresa/ersättningsobjekt, eller kan en sådan resa/hyresobjekt inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han betalt enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in en resa utan att resenären är skuld till det.

5/6.4 Resenärens/Hyresgästens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

I sådana fall som avses i 5/6.3 har resenären/hyresgästen rätt till skadestånd från arrangören/uthyraren om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören/uthyraren ställt in resan föreligger inte, om arrangören/uthyraren visar:

1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller

2. att resan/uthyrningen inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens/uthyrarens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror det på någon som arrangören/uthyraren har anlitat att resan har ställts in/hyresobjektet inte kan tillhandahållas, är arrangören/uthyraren fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5/6.5 Ändring av priset

Inträffar kostnadsökningar för arrangören/uthyraren efter det att avtalet enligt 1/2.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören/uthyraren höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

1. ändringar i transportkostnader,

2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens/uthyrarens kostnader för resan/hyresobjektet. Rätt till prisökning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 60 kr.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen/ankomstdagen. Researrangören/Uthyraren skall så snart som möjligt underrätta resenären/hyresgästen om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens/uthyrarens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen/ankomstdagen, av motsvarande skäl, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.

5.6/9 Arrangörens/Uthyrarens och resenärens/hyresgästens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

Arrangören/Uthyraren och resenären/hyresgästen har var och en rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för partnerna enligt punkt 1/2.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras/uthyrningen sker. För att avgöra om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter tillfrågas.

/7. Hyresgästens ansvar

Hyresgästen är skyldig att vårda hyresobjektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för hyresobjektet. Hyresgästen ansvarar för kostnader i samband med ev skadegörelse på hyresobjektet och dess inventarier, om han eller någon i hans sällskap varit vårdslös. Hyresobjektet får inte användas till annat ändamål än det avtalade och ej heller av flera övernattande än det som angivits i bokningen. Uthyraren eller dennes ombud skall ha rätt att vid ankomstdagen ta ut en skälig depositionsavgift för städning. Denna depositionsavgift skall återbetalas vid avresedagen när hyresobjektet inspekterats och städningen godkänts. Om hyresgästen försummar att städa före avresedagen återbetalas inte depositionsavgiften.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister
/8. Uthyrarens ändringar vid hyresgästens ankomst eller under hyrestiden

6/8.1 Uteblivna prestationer

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören/uthyraren ordna lämpligt ersättningsarrangemang/ersättningsobjekt utan extra kostnad för resenären/hyresgästen. Kan ersättningsarrangemang/-objekt inte ordnas eller avvisar resenären/hyresgästen på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner/skall hyresgästen ha rätt att häva avtalet eller få prisavdrag. Innebär en förändring i avtalet enligt första och andra stycket en försämring för resenären/hyresgästen är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd. Om avtalet hävs skall uthyraren genast återbetala hela det belopp hyresgästen erlagt inkl. avgifter för ev. avbeställningsskydd och ersätta denne för hans styrkta och rimliga kostnader, efter avdrag för den nytta hyresgästen kan ha haft av hyresobjektet.

6/8.2 Andra fel och brister

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6/8.1 har resenären/hyresgästen rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären/Hyresgästen har inte rätt till skadestånd, om arrangören/uthyraren visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens/uthyrarens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören/uthyraren har anlitat, är arrangören/uthyraren fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären/hyresgästen den hjälp som behövs.

6/8.3 Skadeståndets omfattning

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1891:35 s.1), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de lagarna istället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denna har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamation och avhjälpande
/10. Reklamation (Se särskilda villkor)

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

10.1 När hyresgästen ankommer till hyresobjektet och av någon anledning inte är nöjd med det, skall han utan oskäligt dröjsmål kontakta uthyraren eller dennes ombud för att rätta till problemen. Fel som uppstår under vistelsen bör anmälas utan oskäligt dröjsmål till uthyraren eller dennes ombud. Om hyresgästen framför klagomål som inte är obefogade, skall uthyraren eller dennes ombud genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. Krav på ersättning bör skriftligen framställas till uthyraren inom skälig tid efter hyrestidens utgång.

8. Resenärens ansvar under resan
8.1 Arrangörens anvisningar m.m.

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m.

Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsrådet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återrestid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9./11. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Revision 1 - 2006-01-25

Tillbaka